IK Min

Instapklasje

K2A Min

Tweede Kleuterklasje A

K1A Min

Eerste Kleuterklasje A

K2B Min

Tweede Kleuterklasje B

K1B Min

Eerste Kleuterklasje B

K3A Min

Derde Kleuterklasje A

K3B Min

Derde Kleuterklasje B

0tweede

Tweede Leerjaar

4A Min

Vierde Leerjaar A

6 Min

Zesde Leerjaar

1A Min

Eerste Leerjaar A

3A Min

Derde Leerjaar A

4B Min

Vierde Leerjaar B

1B Min

Eerste Leerjaar B

3B Min

Derde Leerjaar B

5 Min

Vijfde Leerjaar